Ở các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu các khái niệm cơ bản của Java, các cách khai báo biến, kiểu dữ liệu, … Ở bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về các cấu trúc điều khiển trong Java. Các bạn sẽ nắm được các cấu trúc điều khiển, cách sử dụng cấu trúc điều khiển trong chương trình.

1. Cấu trúc điều khiển if – else.

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, trong Java cấu trúc điều khiển if – else được sử dụng để quyết định các xử lý của chương trình dựa trên các điều kiện đầu vào của mệnh đề if.

Trong Java, cấu trúc điều khiển if – else có 4 dạng như sau:

1.1. Cấu trúc if-else đầy đủ

Cách khai báo:

if (mệnh đề điều kiện) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về true

} else {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về false

}

// Các khối lệnh/lệnh kế tiếp

Ví dụ:

String webName = "weblaptrinh.vn";

if ("weblaptrinh.vn" == webName) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về true

System.out.println("Hoc java cung weblaptrinh.vn");

} else {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về false

System.out.println("Bye");

}

// Các khối lệnh/lệnh kế tiếp

System.out.println("Ket thuc chuong trinh.");

1.2. Cấu trúc if khuyết else

Cách khai báo

if (mệnh đề điều kiện) {

    //Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về true

}

// Các khối lệnh/lệnh kế tiếp

Ví dụ

String name = “TranHuy”;

if (“TranHuy” == name ) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện trả về true

System.out.println(“Xin chao Tran Huy”);

}

// Các khối lệnh/lệnh kế tiếp

System.out.println(“Ket thuc chuong trinh.”);

1.3. Cấu trúc if-else if-else

Trong thực tế, sẽ có những bài toán logic cần phải nhiều hơn 1 điều kiện kiểm tra nên trong ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ kiểu cấu trúc điều khiển if-else if-else

Cách khai báo:

if (mệnh đề điều kiện 1) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện 1 trả về true

} else if (mệnh đề điều kiện 2) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện 2 trả về true và mệnh đề điều kiện 1 trả về false

} else if (mệnh đề điều kiện 3) {

    // Xử lý nếu mệnh đề điều kiện 3 trả về true và mệnh đề điều kiện 1, 2 trả về false

} ... else {

    // Xử lý nếu tất cả các mệnh đề điều kiện 1,2,3 đều trả về false

}

// Các khối lệnh/lệnh kế tiếp

Ví dụ:

        int number;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Xin mời nhập số: ");

        number = scanner.nextInt();

        if (number < 40) {

            System.out.println("Số đã nhập nhỏ hơn 40");

        } else if (number == 40) {

            System.out.println("Số đã nhập bằng 40");

        } else {

            System.out.println("Số đã nhập lớn hơn 40");

        }

1.4. Cấu trúc if-else lồng nhau

Đối với cấu trúc điều khiển if-else lồng nhau, có thể đưa các cấu trúc điều khiển if-else này vào trong phần xử lý của khối if-else khác.

Cách khai báo:

if (mệnh đề điều kiện 1) {

    // Nếu mệnh đề điều kiện 1 trả về kết quả true thì mệnh đề điều kiện 2 bên trong if bên dưới sẽ được kiểm tra

    if (mệnh đề điều kiện 2) {

        // Nếu mệnh đề điều kiện 2 trả về kết quả true thì hành động trong if sẽ được thực hiện

    } else {

        // Nếu mệnh đề điều kiện 2 trả về kết quả false thì hành động trong else sẽ được thực hiện

    }

} else {

    // Nếu mệnh đề điều kiện 1 trả về kết quả false thì hành động trong else sẽ được thực hiện

}

Ví dụ:

   int number;

   Scanner scanner = new Scanner(System.in);

   System.out.println("Xin mời nhập số: ");

   number = scanner.nextInt();

   if (number > 0) {

        if (number % 2 == 0){

             System.out.println("Số đã nhập là số chẵn");

        }else {

            System.out.println("Số đã nhập là số lẻ");

        }

    }

2. Kết luận

Cấu trúc điều khiển là một phần quan trọng trong việc xử lý logic của các thuật toán. Ứng dụng cấu trúc điều if-else linh hoạt và phù hợp sẽ tạo ra chương trình có độ thông minh và chính xác cao. Ở bài tiếp theo, weblaptrinh.vn sẽ giới thiệu với các bạn về cấu trúc rẽ nhánh switch-case. Tại sao cần phải có switch-case, ứng dụng nó như nào. Hãy tiếp tục theo dõi bài tiếp theo nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here