Java cũng ging như các ngôn ngữ lập trình khác, mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc bao gồm một tập hợp cố định các phần tử có cùng mt kiểu dữ liệu, các phần tử trong mảng có cùng tên(không phân bit qua tên) và được phân biệt nhau bởi chỉ số ca phn t trong mng. Mỗi phần tử trong mảng được sử dụng như là một biến, kiểu dữ liệu của mảng chính là kiểu dữ liệu của phần tử. Vậy đ tìm hiu v mng thì chúng ta cần chú ý đến các ni dung sau:

Các thông tin ca mảng: tên ca mảng, số phần tử trong mảng, kiểu dữ liệu của mảng.

Số chiều: Nếu mảng chỉ s dng một chỉ số để lưu trữ các giá trị vào trong biến thành phần của mảng thì mng đó được gọi là mảng một chiều. Nếu mảng có 2 chỉ số để lưu trữ các giá tr vào biến thành phn được gọi là mảng 2 chiều. Tương tự, trong Java h tr các mảng 3 chiều, 4 chiều, …, n chiều.

Trong phát trin phn mm, mảng là kiu d liu thường xuyên được sử dụng không chỉ bởi tính đơn giản, dễ sử dụng của mng mà mng còn có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu trong nhiu bài toán thực tế. Mảng đưc s dng khi cần lưu trữ nhiều giá trị, ví d như lưu trữ các số nguyên từ 1 đến 25, mt tp hp tên các hc sinh, …

Trong chương này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về mảng một chiều và mảng hai chiều trong Java, khi đã nắm chắc được các kiến thc v mng 1 chiu và 2 chiu thì các bạn có thể làm việc với các loại mảng nhiu chiu. Sau đây, chúng ta sđi đến nội dung chính của bài. Bài này s tìm hiu v khái niệm, cú pháp khai báo, cách sử dụng mng và các phương thức của mảng một chiều và ví d v mng.

1. Mảng một chiều

Mảng một chiều là một tập hợp của nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mng mt chiu s dng mt ch s đ lưu tr các giá tr vào biến thành phn.

Khai báo mảng

Để khai báo mảng cần phải xác định trước 3 thông tin bt buc sau:

 • Kiểu dữ liệu của mảng(kiu d liu ca phn t).
 • Tên của mảng.
 • Số lượng các phần tử có th lưu tr trong mng

Cú pháp

Cú pháp 1: [Kiu_d_liu] tên_mng[];

 

Cú pháp 2: [Kiu_d_liu][] tên_mng;

 

trong đó, [Kiểu_dữ_liệu] mô tả kiểu d liu của mỗi phần tử ca mảng (Ví d: int, char, double, String,…), tên_mảng là tên đnh danh của mảng.Quy tắc đặt tên mng phải tuân theo quy tắc đặt tên biến trong Java đã hc các chương trưc.

Ví dụ: long[] mang; //khai báo mảng tên mang và có kiểu dữ liệu là long.

 

Cấp phát bộ nhớ cho mảng

Tương tự như chuỗi, bản chất của mảng là 1 biến vì vậy mảng cần được cấp phát bộ nhớ trước khi sử dụng. Để cấp phát bộ nhớ cho mảng có 2 cách như sau:

Cách 1: [Kiểu_dữ_liệu_phn_tử] tên_mảng[] = new [Kiểu_dữ_liệu_phn_tử] [Số_phần_tử_của_mảng];

Cách 2: [Kiểu_dữ_liệu_phn_tử][] tên_mảng = new [Kiểu_dữ_liệu_phn_tử] [Số_phần_tử_của_mảng];

trong đó, [Số_phần_tử_của_mảng] chỉ ra số lượng phần tử tối đa mà mảng có thể lưu tr. Ví d: 10, 100, 1000

Ngoài ra, Java còn cho phép kiu khai báo vừa có thể khai báo mảng và vừa khởi tạo giá trị cho mảng, ví dụ:

int[] a = new int[] {1,2,3,4,5};

Truy xuất các phần tử của mảng

Đối với mảng thì có thể truy xuất các phần tử của mảng thông qua các chỉ số. C th như sau: Tên_mng[Ch_s];

 

trong đó, [Chỉ_số] là số thứ tự của các phần tử trong mảng và bắt đầu từ 0. Như vậy, mảng có n phần tử thì các phần tử của nó có chỉ số lần lượt là 0, 1, 2,…, n – 1.

Ví dụ: Ta có chương trình như sau:

1

2

3

4

5

6

7

public static void main(String[] args) {

    // Khai báo và khi to giá tr ban đu cho mng

    char[] kyTu = new char[] {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};

         

    // hin th ký t ti v trí th 2 trong mng

    System.out.println("Ký t ti v trí th 2 trong mng là " + kyTu[2]);

}

3. Nhập xuất các phần tử cho mảng

Đối với mảng ta có thể truy xuất các phần tử của mảng thông qua các chỉ số. Như vy khi nhp các phn t ca mng thì cũng s nhp theo ch s. Cách thc nhp giá tr cho mng như sau:

Tên_mng[Ch_s] = giá_tr_ca_mng;

Ví d:

int[] array = new int[10];

// Nhp giá tr cho phn t ti v trí s 0

array[0] = 100;

4. Thao tác với mảng một chiều trong Java

4.1. Sắp xếp: trong thc tế, s có nhng yêu cu cn thc hin trên mt tp giá tr đưc sp xếp theo mt th t nào đó. Vy trong Java, làm như nào đ sp xếp mt tp hp có sn. Hãy xem ví d sau:

 1. import java.util.Arrays;
 2. public class Sorting {
 1.   public static void main (String [] args) {
 2.    int [] array = {3,9,4,3,3,4};
 3.    Arrays.sort(array);
 4.    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
 5.    System.out.println(array[i]);
 6.    };
 7.   }
 1. }

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here