Để điều khiển một vòng lặp chúng ta có thể sử dụng từ khóa Từ khóa break. Ngoài ra, Java còn hỗ trợ cho chúng ta một từ khóa đặc biệt khác dùng để điều khiển cấu trúc lặp đó là từ khóa continue . Khi gặp từ khóa continue, chương trình sẽ thực hiện chạy lần lặp kế tiếp.

Từ khóa Continue điều khiển chương trình bỏ qua không thực hiện các lệnh phía bên dưới từ khóa continue của vòng lặp hiện tại và đi lên kiểm tra biểu thức điều kiện lặp để chạy vòng lặp tiếp theo.

Chú ý: Nếu có nhiều cấu trúc lặp lồng nhau thì từ khóa continue chỉ có tác dụng với cấu trúc lặp trong cùng chứa nó còn các vòng lặp cha của vòng lặp chứa continue không ảnh hưởng.

Ví dụ

Yêu cầu như sau: Viết chương trình thực hiện in ra màn hình các dòng thông báo “Lần lặp thứ 1“… “Lần lặp thứ 4“, cuối cùng in ra màn hình chuỗi “Xin chào!“, rồi in ra thông báo “Lần lặp thứ 5” và cuối cùng in ra chuỗi “Xin chào!” và kết thúc chương trình.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

public static void main(String[] args) {

    int count;

    for (count = 1; count <= 5; count++) {

        System.out.println(“Lần lặp thứ” + count);

             

        /*

         * Kiểm tra nếu giá trị count còn nhỏ hơn 4

         * Thì còn quay lại vòng for kiểm tra điều kiện lặp

         */

        if (count < 4) {

            continue;

        }

             

        // Nếu giá trị count không nhỏ hơn 4 thì hiển thị “Xin chào!”

        System.out.println(“Xin chào!”);

    }

}

Kết luận

Như vậy, để điều khiển được Cấu trúc vòng lặp chúng ta có thể sử dụng từ khóa break và từ khóa continue. Tùy từng trường hợp và yêu cầu cụ thể, hi vọng các bạn sẽ ứng dụng được hai từ khóa trên một cách hợp lý. Ở bài sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn kiến thức khác về kiểu dữ liệu trong Java.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here