Công dụng.

Vòng lặp do – while là cấu trúc điều khiển lặp được sử dụng để thực hiện một lệnh hay một khối lệnh mà số lần lặp chưa xác định trước, tuy nhiên do-while khác với while, cấu trúc vòng lặp do – while chỉ kiểm tra điều kiện lặp sau khi các khối lệnh trong thân vòng lặp đã được thực hiện một lần.

Cú pháp.

do {
        // khối lệnh thực thi tác động đến điều kiện lặp
} while (điều_kiện_lặp);
// Lệnh kế tiếp sau khi chương trình thoát khỏi vòng lặp

Trong đó:

  • điều_kiện_lặp là biểu thức để quyết định khi nào chương trình có thể thoát khỏi vòng lặp.
  • Các lệnh nằm trong cặp dấu {} là thân của vòng lặp.

Cách hoạt động.

Như đã nói ở trên, cấu trúc vòng lặp do – while chỉ kiểm tra điều kiện lặp sau khi các khối lệnh trong thân vòng lặp đã được thực hiện một lần. Đầu tiên, chương trình thực hiện các khối lệnh trong phần thân của do, nếu sau khi thực hiện, giá trị của điều kiện lặp không trả về false, vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi điều kiện lặp trả về false hoặc gặp câu lệnh break.

Ví dụ:

public class LoopTest {

public static void main(String args[]){
      int x = 110;

do{
         System.out.print("Gia tri hien tai cua x : " + x );
         x++;
         System.out.print("\n");
      }while( x < 210 );
   }
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here