Công dụng

Vòng lwhile là cấu trúc điều khiển vòng lặp được dùng để thực hiện một lệnh hoặc một khối lệnh với số lần lặp chưa xác định trước. Trong vòng lặp while, điều kiện lặp được kiểm tra trước khi thực hiện phần thân của vòng lặp.

Cú pháp.

while (điều_kiện_lặp) {

    // Lệnh/khối lệnh thực thi nếu điều_kiện_lặp trả về true

}

// Lệnh/khối lệnh kế tiếp thực hiện khi điều_kiện_lặp trả về false

Đặc điểm

Vòng lặp while thực hiện kiểm tra điều kiện lặp trước rồi mới thực hiện các câu lệnh trong thân vòng lặp. Nếu lần đầu tiên chạy, biểu thức điều_kiện_lặp có giá trị là false thì vòng lặp while sẽ không được thực hiện.

Thân của vòng lặp while phải có lệnh thực hiện thay đổi giá trị của biểu thức điều_kiện_lặp để đảm bảo rằng sau một số lần thực hiện thì biểu thức điều kiện hướng đến giá trị false để kết thúc vòng lặp. Nếu trường hợp thân của vòng lặp không có lệnh làm thay đổi giá trị của biểu thức điều kiện thì phải sử dụng từ khóa break để thoát khỏi vòng lặp. Nếu không thoát khỏi vòng lặp, chương trình sẽ rơi vào trạng thái lặp vô hạn.

Ví d:

public class Test {

public static void main(String args[]) {
      int x = 180;

while( x < 320 ) {
         System.out.print("Gia tri hien tai cua x : " + x );
         x++;
         System.out.print("\n");
      }
   }
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here