Trong thực tế, khi phát triển ứng dụng, có những yêu cầu mà chương trình phải lặp đi lặp lại nhiều lần một lệnh hoặc một khối các lệnh nào đó để đạt được kết quả tính toán, xử lý mong muốn. Các yêu cầu đó đã được Java hỗ trợ, đáp ứng với khái niệm Cấu trúc vòng lặp. Vậy, trong ngôn ngữ lập trình Java, có những cấu trúc vòng lặp nào. Cùng tìm hiểu nhé.

Cấu trúc vòng lặp

Mô tả

Vòng lặp while

Một vòng lặp while là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn lặp đi lặp lại một tác vụ một số lần không xác định nào đó. Với vòng lặp while, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực thi phần thân vòng lặp.

Vòng lặp for

Một vòng lặp for là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn lặp đi lặp lại một tác vụ một số lần xác định.

Vòng lặp do…while

Vòng lặp do-while cũng tương tự như vòng lặp while tuy nhiên phần thân của vòng lặp do-while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói một cách khác, vòng lặp do-while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện.

Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach được sử dụng để duyệt các đối tượng trong một collection(tập hợp) mà không quan tâm đến chỉ số/vị trí của đối tượng đó trong collection.

Lệnh điều khiển vòng lặp của Java

Câu hỏi được đặt ra là nếu giả sử trong một vòng lặp tại một điều kiện cụ thể nào đó, nếu bạn muốn dừng thực thi hoặc tiếp tục thực thi vòng lặp đó, bạn có thể sử dụng cách nào? Làm như nào để thực hiện điều đó ? Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Java cũng hỗ trợ các lệnh giúp bạn điều khiển và kiểm soát vòng lặp.

Cụ thể như sau:

Lệnh

Miêu tả

Lệnh break

Từ khóa break được sử dụng để dừng toàn bộ vòng lặp. Từ khóa break được sử dụng bên trong các vòng lặp hoặc trong một cấu trúc rẽ nhánh switch-case.

Lệnh continue

Từ khóa continue được sử dụng bên trong các cấu trúc điều khiển vòng lặp. Continue làm cho vòng lặp bỏ qua một xử lý nào đó và chuyển sang vòng lặp tiếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here