Java cơ bản – Identifier và modifier

Identifier trong Java Tất cả các thành phần của Java đều được định danh qua tên. Tên của class, biến, phương thức được gọi là Định danh (Identifier). Trong ngôn ngữ Java, các...

Java cơ bản – Từ khóa

Đối với các ngôn ngữ lập trình, bộ quy tắc và các từ khóa là những điều không thể thay đổi. Lập trình viên cần nắm rõ được ý nghĩa của...

Java cơ bản – Cú pháp, quy tắc đặt tên

Để bắt đầu với chuỗi bài học về Java, chúng ta hãy tìm hiểu về Java cơ bản. Ở nội dung này chúng ta sẽ có những kiến thức nền tảng...

Tổng quan về Java

Hiện tại Java là một trong những ngôn ngữ lập trình có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn và mức lương chi trả cho nhân sự lập trình Java...