Để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, chúng ta cần xác định cấu trúc các thông tin cần lưu trữ, độ lớn, kiểu dữ liệu lưu trữ…. Đối với MySQL hay các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ khác, dữ liệu được lưu trong các bảng(table). Vậy làm như nào có thể khai báo được một bảng trong MySQL, cách định nghĩa các cấu trúc lưu trữ như nào. Chúng ta hãy theo dõi bài này nhé:

Câu lnh to bng Create Table

Để có cái nhìn đầu tiên về câu lệnh này, chúng ta cùng xem một ví dụ sau:

Ví d 1:

CREATE DATABASE StudentManagement; -- Tạo database mới có thên StudentManagement

USE StudentManagement; -- Chỉ định database để thao tác dữ liệu

-- Câu lệnh tạo bảng Student

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] Student(

Name VARCHAR(255),

     Id INT(10)

)

Khi chạy câu lệnh trên, MySQL sẽ tạo ra database có tên là StudentManagement và bảng Student có các trường thông tin là Id và Name.

CÚ PHÁP KHAI BÁO BNG

— Câu lệnh tạo bảng

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(

/* Khai báo các trường thông tin */

  COLUMN_NAME DATA_TYPE(LENGTH),

  COLUMN_NAME1 DATA_TYPE(LENGTH) NOT NULL

)

Trong đó:

  • table_name là tên của bảng được tạo ra
  • IF NOT EXISTS : Từ khóa chỉ định chỉ được tạo database khi chưa có tồn tại database nào cùng tên
  • Bên trong của khối lệnh là các mô tả các trường trong bảng

Như vậy, chỉ với một câu lệnh ngắn chúng ta đã có thể tạo được các bảng lưu trữ dữ liệu trong MySQL. Ở bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo khóa chính, khóa phụ và khóa tự tăng cho bảng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here